Makes career guidance available

Psydentify är ett digitalt vägledningsverktyg för mer tillgängliga och välgrundade karriärval

Vi vill hjälpa fler att göra rätt studie- och yrkesval

Idag sker alldeles för många felval i betydande valsituationer. För oss handlar rätt val om att individens beslut ska utgå från individen själv och inte utifrån omgivningens förväntningar.

40%
hoppade av sin utbildning

Bland de studenter som påbörjade en grundutbildning på högskolan 2012 hoppade 40% av innan sista läsårets slut.
Av alla de som läste kurser fullföljde endast 50% sin utbildning. I gymnasiet blev bara hälften godkända i alla ämnen.

Endast 50% fullföljde sin utbildning

Endast 50% fullföljde sin utbildning

Av alla de som läste kurser fullföljde endast 50% sin utbildning. I gymnasiet blev bara hälften godkända i alla ämnen.

Tre av tio fick läsa ett extra år

Dessutom fick tre av tio läsa ett extra år på gymnasieskolan, ofta på grund av felval.


Hur fungerar verktyget?

Psydentify är ett digitalt vägledningsverktyg som ökar individens
självkännedom och valkompetens.

Innehållet baseras på modern vetenskap liksom egna erfarenheter från vägledningsyrket och är anpassat efter riktlinjer från Skolverket.

Vidgar möjlighetshorisonten

Genom verktygets utförande ökar individen sin självkännedom och introduceras till möjliga karriärvägar.

Innehållet baseras på ett flertal vägledningsmoment som baseras på vetenskapliga tester och individanpassade frågeställningar samt intervjuer med yrkesverksamma personer inom olika kompetensområden.

Vägledningsmomenten kompletteras med ett skräddarsytt resultat utifrån karriäranknytna preferenser och individens svar på tidigare frågeställningar.

Spelifierad vetenskap

Psydentify kombinerar modern vetenskap inom psykologi, vägledning, coaching och hjärnforskning med "Spelifiering" och en målgruppsanpassad användarupplevelse med fokus på hög tillgänglighet för att säkerställa innehållets åtkomst.

Jämlik och tillgänglig vägledning

Den genomsnittliga tiden för individuell studie- och yrkesvägledning inom den svenska skolan tycker vi är långt från tillräcklig. Psydentify tillgängliggör kvalitativ vägledning "at any time" - och oavsett hur de individuella förutsättningarna ser ut.